Skip to content

«ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ»-τα 13 εικαστικά πορτρέτα του Γιάννη Ψυχοπαίδη

03/12/2015

                                 «ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ»-τα 13 εικαστικά πορτρέτα του Γιάννη Ψυχοπαίδη

ΚΑΤΣΟΡΙΔΑΣ                  «Βιογραφία», είναι ο τίτλος της Έκθεσης Ζωγραφικής του Γιάννη Ψυχοπαίδη.

Πρό­κει­ται για 13 πρό­σω­πα, τα οποία ση­μά­δε­ψαν τον καλ­λι­τέ­χνη, όσον αφορά τον τρόπο που σκέ­φτε­ται, που δια­μορ­φώ­θη­κε και που ζει. Πρό­σω­πα από το χώρο της τέ­χνης και της πο­λι­τι­κής, οι οποί­οι με την στάση και την προ­σφο­ρά τους, ση­μά­δε­ψαν όχι μόνο τη δική του πο­ρεία, αλλά και την πο­ρεία μιας ολό­κλη­ρης γε­νιάς, πλά­θο­ντας προ­σω­πι­κό­τη­τες, χα­ρα­κτή­ρες και συ­νει­δή­σεις. «Πυ­ξί­δες πο­ρεί­ας», όπως τους χα­ρα­κτη­ρί­ζει ο ίδιος.

Σε­φέ­ρης, Μπου­ζιά­νης, Ελύ­της, Ρί­τσος, Αλέ­κος Πα­να­γού­λης, Μα­νώ­λης Γλέ­ζος, Χα­λε­πάς, Μίκης Θε­ο­δω­ρά­κης, Κα­ρυω­τά­κης, Νίκος Μπε­λο­γιάν­νης, Τσίρ­κας, Κα­ζαν­τζά­κης, Κα­βά­φης, είναι τα πρό­σω­πα που πα­ρου­σιά­ζο­νται στην Έκ­θε­ση.

Όλοι τους, άν­θρω­ποι της τέ­χνης (ποί­η­ση, λο­γο­τε­χνία, ζω­γρα­φι­κή, μου­σι­κή) και της πο­λι­τι­κής, που λει­τούρ­γη­σαν σε μια έντο­να πο­λι­τι­κο­ποι­η­μέ­νη εποχή, σε μια κοι­νω­νία σε ανα­βρα­σμό, σε κί­νη­ση, σε αλ­λα­γή, που στά­θη­καν όρ­θιοι στα δύ­σκο­λα, πη­γαί­νο­ντας πολ­λές φορές κό­ντρα στο ρεύμα. Προ­σω­πι­κό­τη­τες, οι οποί­ες με το έργο τους εξα­κο­λου­θούν, ακόμη και σή­με­ρα, να μας εμπνέ­ουν. Να εμπνέ­ουν αν­θρώ­πους που, όπως λέει ο Ψυ­χο­παί­δης, «έχουν ανά­γκη να μεί­νουν όρ­θιοι, να μην πα­ρα­συρ­θούν στον εξο­βε­λι­σμό της αν­θρω­πιάς» (από συ­νέ­ντευ­ξή του στη εφ. Η Αυγή, 22-11-2015). Άν­θρω­ποι, οι οποί­οι, ο κα­θέ­νας με τον τρόπο του, συ­νέ­βα­λαν στη δια­μόρ­φω­ση της νε­ό­τε­ρης ελ­λη­νι­κής ιστο­ρί­ας, της ιδε­ο­λο­γί­ας, της πο­λι­τι­κής, του πο­λι­τι­σμού. Απο­τε­λούν τα κλω­νά­ρια ενός γε­νε­α­λο­γι­κού δέ­ντρου, στο οποίο όλοι/-ες υπα­γό­μα­στε και μας κάνει να αι­σθα­νό­μα­στε ότι εί­μα­στε μέρος και συ­νέ­χεια αυτού του δέ­ντρου· μας κάνει να αι­σθα­νό­μα­στε πως δεν εί­μα­στε μόνοι/-ες μέσα στις αντί­ξο­ες κοι­νω­νι­κές συν­θή­κες που ζούμε, πως το νήμα της ιστο­ρί­ας δεν κό­πη­κε ή και αν ακόμη κό­πη­κε εί­μα­στε υπο­χρε­ω­μέ­νοι να το συν­δέ­σου­με, εκ νέου, ανα­ζη­τώ­ντας το «εγώ» μέσα στο «εμείς», «το ατο­μι­κό μέσα στο συλ­λο­γι­κό, το σή­με­ρα μέσα στο χθες και το χθες μέσα στο παρόν, τις συ­νέ­χειες μέσα στις ασυ­νέ­χειες, με­θο­δεύ­ο­ντας τη σκέψη για το αύριο ως ανα­στο­χα­σμό, ως γό­νι­μη και δη­μιουρ­γι­κή διευ­θέ­τη­ση ενός πα­ρελ­θό­ντος πα­ντα­χού πα­ρό­ντος», όπως λέει πάλι ο Ψυ­χο­παί­δης.

Η ιστο­ρία, οι αγώ­νες, ο πο­λι­τι­σμός, η αλ­λη­λεγ­γύη, το μοί­ρα­σμα, τα κοινά στοι­χεία, απο­τε­λούν τους συν­δε­τι­κούς κρί­κους για μια νέα κοι­νω­νι­κή ανα­γέν­νη­ση απέ­να­ντι στα φαι­νό­με­να πα­ρακ­μής που ζούμε και μας κα­λούν να ανα­λά­βου­με τη δική μας ευ­θύ­νη απέ­να­ντι στην ιστο­ρία που είναι και δική μας ιστο­ρία.

Η εν λόγω έκ­θε­ση γί­νε­ται στην Γκα­λε­ρί Ζου­μπου­λά­κη (πλ. Κο­λω­να­κί­ου 20), μέχρι της 12-12-2015.

ΠΗΓΗ: http://rproject.gr/

Advertisements
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Aikaterini Tempeli

"Σε έναν τρελό κόσμο μόνο οι τρελοί είναι λογικοί"

Βίκυ Παπαπροδρόμου: ό,τι πολύ αγάπησα (ποίηση, πεζογραφία & μουσική)

Μ' αρέσουν τα ποιήματα που ζουν στο δρόμο, έξω απ' τα βιβλία: αυτά που τουρτουρίζουν στις γωνιές κι όλο καπνίζουν σαν φουγάρα· που αναβοσβήνουν, μες στη νύχτα, σαν Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια... [Νίκος Χουλιαράς]

ΧΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ (*) ΤΑΞΙΔΕΥΤΗΣ (*) ΚΑΠΟΤΕ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ

Ιστορία-Τέχνες-Πολιτισμός

Σελίδα για τον Πολιτισμό, την Ιστορία κ' τις Τέχνες του.

Συλλογικές Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης 18 ΑΝΩ

Οι Συλλογικές Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης 18 ΑΝΩ

Studies of the European Culture

Ένα blog με θεματα που απτονται της Ιστοριας και του Πολιτισμου.

ΦΩΣ...

Ταπείνωση και ταπεινότητα πάντα.. Πρότυπο των ανθρώπων μονον ο Χριστός. Feel more think less. Tsarli Tsaplin΄΄Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΄΄ Η Προσωπική μου Ιστοσελίδα. Ιστολόγιο Λόγου και Τεχνών. Σπουδές,.. ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ'ΟΛΑ ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Dimitris Manousakis

A great WordPress.com site

απέραντο γαλάζιο

"το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή..."

18 ΑΝΩ

Το blog των εργαζομένων της Μονάδας Απεξάρτησης του Ψ.Ν.Α.

Αρέσει σε %d bloggers: